Välkommen!

Välkommen till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr sidor för sökande och bidragsadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om bidrag samt anhålla om utbetalning av och rapportera för beviljat bidrag. 

Ansökningstid för stiftelsens bidrag är årligen 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. OBS! Notera att vi har fyra separata ansökningsblanketter; en ansökningsblankett för ordinarie bidragsansökningar, en för lägerskolstipendier, en för bokpaket för lågstadier (udda årtal åk 1 och jämna årtal åk 5, kan enbart ansökas på hösten) och en ansökningsblankett för bokpaket för åk 7-9 och skolor på andra stadiet (kan enbart ansökan på våren). Länkar till alla blanketter finns nedan.

Första gången? Registrera dig här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Bidragsansökningar
Ändamålet för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr är att bevilja bidrag för projekt och verksamhet som stödjer barns och ungdomars utbildning. Projekten och verksamheten för vilka bidrag ansöks ska rikta sig till barn och ungdomar i åldern 7-30 år. Småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och förskolor) understöds inte.

Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i stadgarna. Stiftelsen stödjer enskilda högskole- och universitetsstuderande i första hand via Svenska studiefonden. Notera att stiftelsen i regel inte beviljar bidrag för högskole- och universitetsstudier i Finland.

Ansökningstid för Lisi Wahls stiftelses understöd är 1.3-15.4 och 1.9-15.10.
01.03 - 15.04.2024
Lägerskolstipendier
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr beviljar understöd för lägerskolor i grundskolor och skolor på andra stadiet, som erbjuder förlängd läroplikt. Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor samt skolor på andra stadiet i Finland har möjlighet att ansöka om ett bidrag för lägerskolor och studieresor. Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att lägerskolan/studieresan har ett pedagogiskt program. Observera att lägerskolstipendier enbart kan sökas av organisationer och privatpersoner.

Skolor på andra stadiet erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år (vår och höst) medan grundskolor (åk 1-9) kan ansöka om bidrag enbart under hösten.

Ansökningstid för stipendierna är 1.3-15.4 och 1.9-15.10.
01.03 - 15.04.2024
Bokpaket för högstadier och andra stadiet
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder modersmålslärare i svenskspråkiga skolor (och språkbadsskolor) i åk 7-9 och i skolor på andra stadiet (gymnasier och yrkesskolor) möjlighet att kostnadsfritt beställa klassuppsättningar av böcker eller enskilda böcker för att användas i undervisningen. Om ni har flera modersmålslärare i skolan skickar ni in en gemensam ansökan. Antalet böcker ni kan beställa beror på antalet elever i skolan.

Ansökningstid för bokpaket är 1.3-15.4.

Mera information och en lista på de böcker som vi erbjuder i år kommer att finnas på stiftelsens webbplats vid ansökningstidens början (Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr). En lista på boktitlarna finns också i den elektroniska ansökan.
01.03 - 15.04.2024
Bokpaket lågstadier
Vartannat år är det åk 1 (ojämna årtal) och vartannat år åk 5 (jämna årtal) som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass. År 2024 kan bokpaket sökas för åk 5.

Ansökningstid för bokpaket är 1.9-15.10.
01.09 - 15.10.2024